Watashi no genjitsu
Konnichiwa I'm Amy

(Source: bioticwarden, via kaldwins)

A hero will save me just in time. (x)

(Source: aydenpearce, via kaldwins)

(Source: okure, via stupid-otaku)

(Source: blondaime, via ruikuro)


Death The Kid

Death The Kid

(Source: ka--kashi, via crazyforanimes)

Tokyo Ghoul - Summer 2014

(via soryuha)